Všeobecné obchodne podmienky

Ako funguje prenájom reklamných plôch

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti  NUBIUM, s.r.o. 

I. Objednávanie prenájmu reklamných panelov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VŠOP“) spoločnosti NUBIUM, s.r.o. tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky alebo zmluvy, ktorou si u spoločnosti NUBIUM, s.r.o., IČO: 47 545 674, sídlo: Bratislava, Trenčianska 55, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, č. vl.: 94590/B (ďalej len „prenajímateľ“) objedná objednávateľ  prenájom veľkoplošných reklamných panelov (ďalej len „VRP“). Súčasne s predložením objednávky alebo podpisom zmluvy berie objednávateľ tieto VŠOP na vedomie a akceptuje ich.

2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a prenajímateľom, vzniká podpísaním písomnej objednávky alebo zmluvy zo strany objednávateľa ako aj prenajímateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že prenajímateľ má oprávnenie prenechať objednávateľovi do užívania aj reklamné stavby, ktoré nemusia byť vo vlastníctve Prenajímateľa, ale v jeho správe. V takom prípade strany berú na vedomie, že Prenajímateľ je oprávnený konať v obchodných záležitostiach za takú osobu vrátane vystavenia faktúry aj za tretiu osobu, ktorá je vlastníkom reklamnej stavby a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru na platobné miesto, ktorým je účet prenajímateľa. Podpisom objednávky v prípade reklamných stavieb, ktoré nie sú vo vlastníctve prenajímateľa, sa podmienky objednávky vzťahujú v celom rozsahu aj na vzťahy týkajúce sa obstarania dodania reklamnej služby od iného vlastníka reklamných stavieb realizované pre objednávateľa, pričom fakturácia bude vykonávaná pre tento účel v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. bez ohľadu na vlastníctvo reklamnej stavby, pričom prenajímateľ v takom prípade vystupuje v postavení obstarávateľa dodania služby a predmetom fakturácie pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. bude obstaranie dodania reklamnej služby vo vlastnom mene obstarávateľa. Obstarávateľ vyhlasuje, že je s vlastníkom takých reklamných služieb v záväzkovom vzťahu, ktorý ho oprávňuje v jeho prospech konať, pričom tento záväzkový vzťah nezakladá užívacie právo obstarávateľa k týmto reklamným stavbám.   

3. Objednávka objednávateľa má formu písomnej listiny. Akceptovanie podmienok objednávky vyjadria prenajímateľ aj objednávateľ  potvrdením objednávky a to do 3 (slovom: troch) pracovných dní od jej obdržania. Zmeny a doplnky v objednávke sa riešia písomnou formou.

4. Objednávateľ v objednávke uvedie všetky údaje potrebné k fakturácii (obchodné meno/názov firmy, sídlo/miesto podnikania, fakturačnú adresu, bankové spojenie, IČO, DIČ prípadne IČ DPH, ak je objednávateľ platcom dane z pridanej hodnoty),  telefonické  čísla, mailové  adresy, meno konateľa a kontaktnú osobu.

 

II. Ceny

1. Základné ceny sú stanovené  v cenníku prenajímateľa. Ceny dojednané v zmluve alebo objednávke, ktorú podpísali prenajímateľ a  objednávateľ majú  prednosť pred cenami stanovenými v cenníku prenajímateľa.

2. K základnej cene účtuje prenajímateľ príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

3. Zmeny v cenníkoch cien sú vyhradené.

4. Výdavky za služby neuvedené v cenníku – napr. výlep mimo výlepového termínu, fotodokumentácia navyše, tlač plagátu alebo PVC plachty, dolepky, aktualizácia plagátu, dopravné náklady, obalový materiál,  spätné zaslanie nespotrebovaných plagátov, požadované zaslepenie reklamy po ukončení kampane a pod. budú objednávateľovi fakturované na základe objednávky, v ktorej bude dohodnutá cena za tieto služby. Za výlepový termín sa považuje výlep v období medzi prvým až tretím dňom predmetného kalendárneho mesiaca.

 

III. Úhrada za prenájom VRP

1. Úhrada za prenájom VRP sa uskutočňuje na základe faktúry prenajímateľa alebo preddavkovej faktúry prenajímateľa, ktorá je podmienkou vzniku nájomného vzťahu.

2. V prípade, že sa objednávateľ oneskorí s úhradou akejkoľvek dlžnej sumy, vzniká prenajímateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý deň, ktorý bola úhrada v oneskorení.

3. Ak nájomný vzťah vznikol, pri nedodržaní dohodnutých podmienok platby má prenajímateľ právo objednaný výlep neuskutočniť až do plnej úhrady dlžnej platby, pričom tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na nájomné za celú dobu trvania nájmu a ani právo na príslušenstvo k dlžnej platbe. Prenajímateľ je oprávnený v prípade, ak sa objednávateľ omešká s úhradou nájomného o viac ako 10 dní písomne vypovedať túto zmluvu s tým, že táto zmluva zanikne uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 10 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede nájomcovi. Pokiaľ sa výpoveď nepodarí doručiť objednávateľovi z akéhokoľvek dôvodu, začne plynúť výpovedná lehota dňom, kedy sa zásielka obsahujúca výpoveď vráti prenajímateľovi..  

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade oneskorenia sa s úhradou faktúr nahradí prenajímateľovi náklady spojené s uplatňovaním neuhradených pohľadávok.

5. V prípade platby vopred má prenajímateľ právo neuskutočniť výlep do momentu, kým nie je pripísaná platba objednávateľa na účet prenajímateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že reklamné panely sú prenajaté na základe jeho objednávky a výlep sa uskutoční len po úhrade celej čiastky dohodnutého nájomného. V prípade omeškania objednávateľa s platbou a/alebo úhrady objednávateľa v omeškaní, je objednávateľ povinný zaplatiť plný nájom za celé obdobie trvania nájmu bez ohľadu na skutočnosť, že nebol výlep uskutočnený po celú dobu trvania nájmu. Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, že objednávateľ nezaplatí dohodnutú výšku nájomného vopred z časti a/alebo vôbec a výlep nebude uskutočnený, za dobu trvania nájmu je povinný zaplatiť platbu vo výške dohodnutého nájomného, keďže po dobu trvania nájmu je reklamný panel vyhradený objednávateľovi a to bez ohľadu na výlep.

6. Prenajímateľ sa môže dohodnúť s objednávateľom na tom, že odoberie od objednávateľa tovary a/alebo služby v dohodnutej výške, cena za ktoré sa započíta s cenou za plnenie poskytnuté prenajímateľom objednávateľovi. Zmluvné strany si v takom prípade vystavia faktúry odplaty na celé zdaniteľné plnenia a rozdiel sa uhradí tej strane, ktorej plnenie je vo vyššej hodnote a po započítaní bude vykazovať aktívne saldo po započítaní. V prípade, že nedôjde k poskytnutiu plnenia zo strany objednávateľa prenajímateľovi riadne a včas a/alebo sa stane zrejmým, že objednávateľ protiplnenie nemôže a/alebo nie je schopný poskytnúť najmä pre faktické a/alebo právne prekážky, má právo prenajímateľ oznámiť objednávateľovi, že odmieta protiplnenie a odstupuje v tejto časti od zmluvy a požadovať úhradu celej fakturovanej sumy za prenájom reklamných panelov. V takom prípade zaniká zmluva o dodaní tovarov a/alebo služieb objednávateľa prenajímateľovi od počiatku a to momentom doručenia oznámenia objednávateľovi za ktoré sa považuje aj deň uloženia doporučenej zásielky zaslanej na poslednú známu adresu objednávateľa a/alebo deň jej vrátenia prenajímateľovi podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok objednávateľa zaniká zmluva o protiplnení objednávateľa prenajímateľovi od počiatku bez ďalšieho.

 

IV. Doba prenájmu

Základné plagátovacie obdobie je pri VRP jeden kalendárny mesiac, pričom sa odpočítavajú maximálne 3 pracovné dni, potrebné na prelepenie predchádzajúceho a vylepenie nového plagátu. Nájom vzniká dňom dohodnutým medzi stranami bez ohľadu na čas výlepu a trvá po celú dohodnutú dobu bez ohľadu na čas výlepu, okrem prípadu ak dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu. Nájomné objednávateľ platí za celú dobu trvania nájmu bez ohľadu na to, či došlo k výlepu.

 

V. Dodávka plagátov

1. Objednávateľ je povinný dodať prenajímateľovi dohodnutý počet plagátov najneskôr  5 (slovom: päť) pracovných dní predo dňom požadovaného výlepu na adresu: NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava.

2. Pri oneskorenej dodávke bude prenajímateľ účtovať objednávateľovi plné obdobie prenájmu. V takomto prípade nemožno zaručiť včasné plnenie zmluvy v stanovených termínoch. Týmto spôsobený oneskorený výlep nemôže mať za následok predĺženie obdobia výlepu.

3. Prenajímateľ obdrží od objednávateľa súčasne s plagátmi k výlepu VRP rezervné plagáty, určené na údržbu a výmenu (10 % z počtu, resp. potrebné množstvo podľa dohody).

4. Objednávateľ je povinný dodať plagáty kompletné. Objednávateľ vyhlasuje, že dodané plagáty sú v jeho výlučnom vlastníctve a je plne oprávnený vstúpiť do tohto záväzkového vzťahu.

5. V prípade záujmu o nepoužité plagáty je objednávateľ  povinný písomne si vyžiadať vrátenie nepoužitých plagátov do pätnásteho dňa po ukončení kampane. Po tejto lehote je prenajímateľ oprávnený zostatkové plagáty zlikvidovať.

  

VI. Kvalita plagátovacieho papiera a formát plagátov

1.Pre plagátovanie billboardov sa vyžaduje plagátovací papier BLUE BACK s váhou 120g/m2. V prípade prenájmu billboardu na dlhšie obdobie sa pri realizácii reklamy na plochu používajú reklamné bannery – plachty, nie samolepiaca fólia. V prípade prenájmu bigboardu a megaboardu sa pri realizácii reklamy na plochu používajú reklamné bannery – plachty alebo samolepiace fólie, nie papier. 

2. V prípade, že prenajímateľ nezabezpečuje tlač plagátov, nezodpovedá za zmenu kvality plagátov počas výlepu (blednutie, resp. znehodnotenie tlače plagátov vplyvom poveternostných podmienok).

3. Platné formáty plagátov v zmysle týchto VŠOP sú:

                                                                                 Šírka x výška

billboard rozmer……………………………………………………………                   5,1  x  2,4 m

billbard ( papierový plagát )……………………………………………                 5,04 x 2,38 m

billboard (PVC plachta – banner)………………………………………              5,08 x 2,35 m

bigboard ( pvc fólia alebo banner )……………………………………              9,6  x 3,6  m

megaboard ( pvc fólia alebo banner )……………………………….              16,0  x  9,0 m

Technické špecifikácie na všetky typy RZ sú uvedené na webovej stránke:  www.nubium.sk.

 

4. U formátov plagátov, ktoré nezodpovedajú stanovenej norme a štandardnej kvalite plagátovacieho papiera (viď. vyššie) a rozmeru reklamného panela znáša objednávateľ náklady navyše, v zmysle konkrétneho cenového dojednania (napr. orezávanie, špeciálny výlep a pod.).

 

VII. Výlep plagátov

1. Výlep plagátov a montáž bannerov na VRP sa uskutočňuje v obvyklom termíne k prvému dňu predmetného mesiaca. Pri požiadavke na výlepové obdobie kratšie ako základné (t.j. kalendárny mesiac mínus 3 pracovné dni, potrebné na prelep predchádzajúceho plagátu), ostáva v platnosti základná cena.

2. Pre výlep plagátu a montáž bannerov na VRP sa vyžaduje k presnej realizácii zmluvy zmenšený motív plagátu minimálne vo formáte A4 (foto, čiernobiely alebo farebný výtlačok a pod.); v prípade nedodania zmenšeného motívu, prenajímateľ nezodpovedá za správne vylepenie motívu plagátu.

3. Výlep plagátov  a montáž bannerov realizuje prenajímateľ prostredníctvom spolupracovníkov prenajímateľa alebo prostredníctvom iných subjektov, ktoré na to prenajímateľ poverí. V prípade, že si objednávateľ zrealizuje montáž bannerov na VRP sám, prenajímateľ nezodpovedá za kvalitu montáže, ak však takouto činnosťou objednávateľa dôjde ku poškodeniu VRP, je objednávateľ povinný uhradiť prenajímateľovi alebo tretej osobe, ktorá je vlastníkom poškodeného VRP, náklady na opravu VRP, ako aj všetky ďalšie náklady navyše s tým spojené.

 

VIII. Vady plnenia a zrušenie zmluvného vzťahu

1. Reklamácie objednávateľa týkajúce sa výlepu alebo montáže zrealizovaného prenajímateľom na VRP môžu byť adresované prenajímateľovi iba počas trvania reklamnej kampane objednávateľa a to vždy iba písomne, na adresu sídla prenajímateľa.

2. Zodpovednosť za formu a obsah plagátov, ako aj dodržanie právnych predpisov obsahujúcich obmedzenia prezentovania reklamy, znáša objednávateľ. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od už potvrdenej objednávky alebo uzatvorenej zmluvy, ak nebola pri potvrdení objednávky alebo uzavretí zmluvy známa forma a obsah plagátov a tieto nie sú v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť v plnej výške nájomné a náklady na výlep vrátane prípadných pokút, uložených prenajímateľovi za takúto reklamnú kampaň objednávateľa alebo uložených v súvislosti s ňou.

3. Pri úradnom zákaze, ktorý bráni výlepu riadne objednaných VRP, resp. pri úradnom príkaze k prelepeniu, odstráneniu už vylepených plagátov z akýchkoľvek dôvodov, je objednávateľ povinný zaplatiť plné poplatky za prenájom. Akékoľvek finančné i nefinančné náklady, vyvolané v súvislosti s úradným príkazom k prelepeniu predmetných reklamných plagátov, ako i následkami ich vylepenia znáša objednávateľ.

4. V prípade, že by malo byť pripevnenie alebo zotrvanie reklamných panelov príslušnými úradmi alebo majiteľmi objektov z akéhokoľvek dôvodu odmietnuté, resp. zastavené, alebo hrozí zánik práva prenajímateľa na užívanie nehnuteľnosti, na ktorej je VRP umiestnený, zanikne každá dohoda, týkajúca sa prenájmu VRP s objednávateľom. Objednávateľ má v takomto prípade právo na náhradu za prenájom VRP vo forme výlepu na inom VRP, ktorý ponúkne objednávateľ prenajímateľovi a ktorý následne objednávateľ písomne prenajímateľovi odsúhlasí.

5. V prípade zistenia poškodenia výlepu VRP počas trvania reklamnej kampane objednávateľa vandalizmom alebo poveternostnými podmienkami objednávateľom, je objednávateľ povinný nahlásiť takúto skutočnosť písomnou správou prenajímateľovi, ktorý je povinný do 48 hodín od nahlásenia takéhoto stavu zo strany objednávateľa vykonať opravu poškodených výlepov VRP na vlastné náklady, ale len do počtu náhradných výlepov, ktoré musia byť v čase takéhoto objednávateľovho oznámenia doručené objednávateľom do sídla prenajímateľa, inak táto povinnosť prenajímateľa zaniká.

6. V prípade, že akýkoľvek orgán verejnej moci udelí v súvislosti s obsahom reklamy akúkoľvek sankciu peňažného charakteru a prenajímateľ bude musieť túto sankciu zaplatiť, zmluvné strany sa dohodli, že sa má za to, že objednávateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za bezvadnosť obsahu a/alebo formy plagátov/reklamy a objednávateľ je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo výške sumy peňažnej sankcie uloženej v právoplatnom rozhodnutí správneho orgánu a to do 3 dní odo dňa, kedy ho na to prenajímateľ vyzval. Nároky prenajímateľa na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

7. Objednávateľ berie na vedomie, že prenajímateľ umožňuje na svojich reklamných stavbách umiestnenie len právne a fakticky bezvadnej reklamy, preto je povinný vizuál obsahu výlepu vopred predložiť na posúdenie prenajímateľovi, ktorý má právo sa rozhodnúť, či k výlepu pristúpi. Prenajímateľ má právo výlep odmietnuť z dôvodu nedostatkov a/alebo vád vizuálu, pričom objednávateľ je v takom prípade povinný upraviť obsah vizuálu do podoby, ktorá bude v súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike vzťahujúcou sa na obsah vizuálu. Bez ohľadu na uvedené, objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že akýkoľvek súhlas s výlepom, či faktické konanie prenajímateľa, ktoré má za následok umiestnenie vizuálu na reklamnú stavbu, prenajímateľ, nemá za následok zbavenie sa akejkoľvek zodpovednosti objednávateľa voči prenajímateľovi a tento je povinný nahradiť prenajímateľovi akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne prenajímateľovi prevažne v majetkovej sfére, najmä nahradiť mu akúkoľvek ujmu vzniknutú v dôsledku uloženia pokút, či iných sankcií zo strany orgánov verejnej moci v súvislosti s obsahom vizuálu objednávateľa umiestneného na reklamnej stavbe prenajímateľa a to troch dní od doručenia výzvy prenajímateľa. Za týmto účelom dáva objednávateľ prenajímateľovi v súlade s ust. § 725 a nasl. Obchodného zákonníka sľub odškodnenia, ktorým sľubuje nahradiť všetky a akékoľvek plnenia prenajímateľa, ktoré bude povinný poskytnúť akejkoľvek tretej strane vrátane orgánov verejnej moci v súvislosti s nedostatkom a/alebo vadou obsahu vizuálu predloženého objednávateľom prenajímateľovi, ktorý prenajímateľ vylepil na svoju reklamnú stavbu. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 728 Obchodného zákonníka sa neuplatňuje. Týmto ustanovením nie sú dotknuté iné dojednania medzi stranami. Prenajímateľ má právo odmietnuť výlep aj bez uvedenia dôvodov bez zbytočného odkladu po jeho predložení objednávateľom a v takom prípade zaniká zmluva dňom oznámenia odmietnutia objednávateľovi, pričom ak nájomný vzťah už vznikol, prenajímateľ má právo na pomernú časť nájomného za dobu trvania nájmu. Zmluvné strany sa v prípade objednávky výslovne dohodli, že Objednávateľ zabezpečí svoju povinnosť predložiť prenajímateľovi na výlep len plagáty s právne bezvadným vizuálom aj bankovou zárukou, pričom banka Objednávateľa dá po dobu trvania záväzkového vzťahu na základe Objednávky časovo neobmedzený a neodvolateľný sľub, že uspokojí Prenajímateľa ako veriteľa najviac do výšky 100.000,- EUR v skutočnej výške podľa výšky uloženej peňažnej sankcie orgánom verejnej moci v súvislosti s porušením akejkoľvek verejnoprávnej povinnosti Prenajímateľa súvisiacim s obsahom vylepeného plagátu s vizuálom predloženým Objednávateľom na výlep na reklamnej stavbe Prenajímateľa. Banka Objednávateľa splní záväzok z bankovej záruky na výzvu Prenajímateľa ako veriteľa po predložení právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktorým je Prenajímateľovi uložená peňažná sankcia súvisiaca s porušením akejkoľvek verejnoprávnej povinnosti zverejnením reklamného vizuálu na plagáte Objednávateľa vylepeným na základe Objednávky. Prenajímateľ je oprávnený odoprieť plnenie až do predloženia originálu záručnej listiny banky Objednávateľa so záväzkom a podmienkami dohodnutými v Objednávke, ktorej neodňateľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky.             

 

IX. Vyššia moc (vis maior)

1. Prenajímateľ nezodpovedá za následky, spôsobené vyššou mocou na VRP umiestnených v exteriéri.

2. Pod pojmom „vyššia moc“ sa pre účely týchto VŠOP rozumie:

a.) dážď v čase výlepu, resp. predo dňom požadovaného výlepu, ktorého následkom sú premočené reklamné plochy,

b.) silný vietor, trvajúci viac ako 2 dni počínajúc termínom výlepu,

c.) počas zimných období teplota –5°C a nižšia, trvajúca viac ako 2 dni počínajúc termínom výlepu,

d.) iné mimoriadne poveternostné vplyvy.

3. Obmedzenia alebo dočasné poruchy prírody každého druhu sa nedotýkajú zmluvy za plagátovanie a neoprávňujú objednávateľa spätne žiadať odškodnenie za výlep, prípadne požadovať iné náhradné plnenie alebo bezodplatnú budúcu realizáciu výlepu.

 

X. Uplatnenie náhrady škody

1.Uplatnenie náhrad škôd je vylúčené, okrem prípadu úmyselných alebo nedbanlivostných chybných prác, uskutočnených pracovníkmi prenajímateľa.

2. Prenajímateľ nepreberá záruky za to, že objekty, na ktorých sa realizuje reklama, budú neprerušené v prevádzke počas dohodnutého obdobia.

3. Za prelepenie prípadne poškodených alebo včas neprelepených plagátov zodpovedá prenajímateľ len do výšky rezervných reklamných plagátov, ktoré obdržal od objednávateľa.

 

XI. Storno poplatky za prenájom

1. Objednávky môžu byť odvolané bez platenia storno poplatkov najneskôr 2 (slovom: dva) mesiace pred začiatkom plagátovania, resp. obdobia prenájmu. Pri zrušení objednávky po tomto termíne bude prenajímateľ účtovať a fakturovať objednávateľovi nasledovné storno poplatky:

– v období od 60-teho do 31-teho dňa vrátane pred začiatkom obdobia prenájmu, 50% z celkovej ceny stornovaných plôch,

– v období od 31-teho dňa vrátane pred začiatkom obdobia prenájmu, 100% z celkovej ceny stornovaných plôch.

2. Objednávateľove stornovanie vyžaduje vždy písomnú formu a riadne doručenie prenajímateľovi.

 

XII. Ďalšie ustanovenia

1. Objednávateľ nemôže bez predošlého písomného súhlasu prenajímateľa prenajať objednané VRP tretej osobe.

2. Prenajímateľ je oprávnený oznamovať informácie o početnosti plagátov a type reklamnej kampane firmám, ktoré sa zaoberajú sledovaním nákladov na reklamu v súvislosti s plagátovaním.

3. Pri skončení prenájmu reklamnej stavby, na ktorej bolo umiestnené vlastné trvanlivé reklamné médium (napr. PVC plachta – banner) je objednávateľ povinný prevziať si tento na vlastné náklady do 30 dní odo dňa skončenia prenájmu v mieste určenom prenajímateľom. Ak si objednávateľ nesplní túto svoju povinnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že týmto svojím opomenutím konať prevádza s účinnosťou od polnoci 30 dňa  po skončení nájmu vlastnícke právo k tomuto médiu/veci na prenajímateľa, ktorý takto získava možnosť voľne s vecou nakladať a/alebo súhlas so zlikvidovaním veci na náklady objednávateľa. Pokiaľ nedôjde z akýchkoľvek dôvodov k prechodu vlastníckeho práva na prenajímateľa, uvedené  nemá vplyv na súhlas s ich likvidáciou na náklady objednávateľa, pričom zodpovednosť objednávateľa tretím osobám tým nie je dotknutá. Ak by si akékoľvek  tretie osoby úspešne uplatňovali z dôvodu realizácie práva prenajímateľa zlikvidovať veci podľa tohto bodu akékoľvek nároky voči prenajímateľovi, objednávateľ je povinný nahradiť prenajímateľovi akékoľvek náklady, ktoré prenajímateľovi v súvislosti s tým vzniknú a to priame aj nepriame.

 

XIII. Záverečne ustanovenia

1.Špeciálne dohody, ktorými sa dopĺňajú tieto VŠOP, sú uvedené v jednotlivých potvrdených objednávkach alebo v zmluvách.

2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VŠOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, oba v znení neskorších právnych predpisov.

3. Tieto VŠOP nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 1.6.2019, s platnosťou na neurčitý čas a považujú za neodňateľnú súčasť podmienok Objednávky.